Pontén, Johan
1776-1857

Johan
   Pontén 1776-1857

Född 1776-05-02 i Vederslöv (G).
Död 1857-09-23 i Korsberga (F).
Begravd i Korsberga (F).
Gift 1. med Eva Kallström 1780-1808. Gift 2. med Christina Wetterling 1784-1870 Johan Pontén var äldste son till Petrus Pontén och Rebecca Widegren. Han är släktens mest namnkunnige medlem och har bl. a. fått sitt namn inristat på Smålandsstenen i Jönköpings stadspark bland andra framstående söner av Småland. Johan föddes 1776 05 02 i Dänningelanda och studerade vid Växjö gymnasium. Biskop Wallqvist i Växjö kallade till sig årets abiturienter och gjorde följande urval: "Du har huvud, res till Uppsala och bliv vetenskapsman" eller "Du har ej anlag för vetenskapliga studier, res till Lund och kom sen igen och bliv präst". Johan hörde till de förstnämnda och hänvisades 1795 till Uppsala universitet. Han blev lärjunge till professorn i medicin och botanik, Carl Peter Thunberg, vilken hörde till kretsen av Linnés närmaste lärjungar. Johan visade tidigt stort intresse för studier av naturen och hade enastående naturaliesamlingar. Sin äggsamling lämnade Johan på professorns begäran som gåva till universitetet. Han bedrev studier i Uppsala 1795-1798 under Thunbergs ledning. Mellan dem uppstod ett vänskapsförhållande. Johan försörjde sig genom att arbeta som informator bl. a hos hovsångaren och lotterikamreraren Jacob Branting, Hjalmar Brantings farfar, på Norrja, Grödinge, tre mil söder om Stockholm. Flera Stockholmare sände dit sina barn med intresse för naturalhistoria. Johan skapade ett slags lyceum med två informatorer för barnen på torpet Stenvik, där han bodde.

Johan Pontén. Född 1776-05-02 i Vederslöv (G). Död 1857-09-23 i Korsberga (F). f Petrus "Peter" Jansson. Ansedel Född 1741-08-24. Död 1824-12-02 i Hultsjö (F). ff Jan (Johan) Bengtsson. Ansedel Född 1686 i Bro gård, Tolg (G). Död 1760 i Bro gård, Tolg (G). Gästgivare.
fff Bengt Persson. Ansedel Född 1636 i Bro gård, Tolg (G). Död 1713.
ffm Elin Olofsdotter. Ansedel Död 1725.
fm Margareta Johansdotter. Ansedel Född 1694. Död 1751. fmf Johan Nilsson. Ansedel
 
m Rebecca Widegren. Ansedel Född 1753-06-28 i Vederslöv (G). Död 1798-09-17 i Hultsjö (F). mf Petrus Widegren. Ansedel Född 1716-03-24 i Lannaskede (F). Död 1774-03-12 i Vederslöv (G). mff Bengt Widegren. Ansedel Född 1667 i Angelstad (G). Död 1738-04-12.
mfm Elisabet Fröberg. Ansedel Född 1678-01-11. Död 1758-11-11.
mm Benedicta Åberg. Ansedel Född 1722. Död 1785-07-10. mmf Olaus Åberg. Ansedel Född 1684 i Berga (G). Död 1764-05-05 i Vederslöv (G). Komminister.
mmm Rebecca Holmbeck. Ansedel Död 1738.

Levnadsbeskrivning


Studierna i Uppsala avbröts abrupt vid moderns död 1798, då fadern önskade hans hjälp och biträde i arbetet. Det var bittert för Johan att avbryta en lovande forskarbana men han lydde fadern och avlade dimissionsexamen för prästvigning. Thunberg hade skaffat honom det Thunska stipendiet för fortsatta studier, men trots en innerlig önskan fick han aldrig tillfälle att återvända till Uppsala. Kontakten mellan Johan och professor Thunberg uppehölls under mångårig brevväxling. Breven finns bevarade på Uppsala universitetsbibliotek. Johan var endast 22 år och för ung för att få prästvigas, så fadern tillät sonen att strax efter hemkomsten bege sig till Greifswalds universitet (hörde vid denna tid till Sverige) för att fullfölja sina naturvetenskapliga studier. Han hade i Uppsala tilldelats ett stipendium genom Thunbergs försorg. Det räckte ej till för studier i Uppsala, så därför blev det Greifswald med lägre kostnader. Redan 1800 kunde han avlägga examen med högsta betyg i sina båda huvudämnen, naturalhistoria och medicin. Johan blev därmed Philos. Doctor och Artium Liberalium magister. Med denna examen följde rätt att utöva läkarkonsten och inneha priviligierat apotek i hans blivande församlingar. Även i Greifswald ville man binda honom vid fortsatt forskargärning och erbjöd honom docentur i naturalhistoria och botanik. Men Johan var trogen sitt löfte till fadern och återvände hem för att 1801 prästvigas och få förordnande som ämbetsbiträde åt fadern. Från den dagen var hans livsbana bestämd och han blev präst i små fattiga småländska församlingar, fjärran från den lärda världens centra. Han lämnade en säkerligen lysande akademisk framtid, men kom under sitt långa liv att bli en varmhjärtad och kunnig hjälpare för otaliga människor i andlig, psykisk och kroppslig nöd. Johan gifte sig första gången 1800 02 16 med Eva Maria Kallström, född 1780 01 09, dotter till kronolänsman Jöns Kallström i Ormstorp, Stockaryds församling, och Maria Kyhlberg. Eva förde en liten lantegendom i boet, möjligen Hultsjö Bergagård, där den unga prästfamiljen satte bo. Eva Maria födde sex barn, av vilka fyra nådde mogen ålder. Hon avled 1808 07 06 i barnsäng och torde vara begraven på Hultsjö gamla kyrkogård i den Ponténska familjegraven. Johan ingick 1810 ett nytt äktenskap med Christina Catarina Wetterling, född 1784 01 28 i Öja, dotter till kyrkoherden Jonas Wetterling i Nottebäck i hans första gifte med Brita Christina Brumstedt. Från "släkten Pontén" av Birgitta Pontén
I Hultsjö blev Johan Pontén så uppburen att man redan 1803 försökte få honom till komminister i pastoratet. Det misslyckades emellertid, då tre övriga sökande prästmän var honom överlägsna både i ålder och prästerliga meriter. Först tio år senare valdes han till komminister i Hultsjö och 1826 blev han kyrkoherde där. Biskop Tegnérs visitation följdes av positiva uttalande om hans ämbetsförvaltning. Biskopen var ej känd för att slösa med sitt beröm, snarare tvärt om. Johan gjorde stora insatser på skolväsendets och fattigvårdens områden. Han förde både i Hultsjö och senare även i Korsberga en seg kamp mot dryckenskapen, som han insåg bröt ner människans både fysiska och psykiska hälsa. På en sockenstämma bildade han en måttlighetsförening med bl. a. följande bestämmelser i stadgan. 1. Aldrig bruka annat dryckeskärl än ett vanligt brännvins- eller vinglas, tumlare eller jungfrumått i gästabud, i vardagslag eller till vem som helst. 2. Aldrig giva en enda sup åt någon, som man vet att den nyss fått en sup eller märker vara förut berörd av brännvin och starka drycker. 3. Att varken själv taga någon sup utan behov, utom då man äter, är van vid eller har råd till att taga sig en matsup, eller då man är stadd på resa, mår illa eller i osund luft måste om morgonen bittida ut på sitt arbete. 4. Att vid de största gästabud, bröllop, jordöl, barnsöl, julkalaser eller när som helst någonsin varken supa eller bjuda mera än högst 3 supar, nämligen en matsup samt 1 eller högst 2 därjämte på mat, som kan vara rörig eller blandad, för hälsans skull. 5. Att då andra starka drycker än brännvin nyttjas vid sådana gästabud eller eljest vid undfägnad, aldrig varken själv taga sig så mycket att man blir smord, rörd eller oredig, ej heller tvinga någon annan därtill. Denna måttlighetslära bibehöll Johan även sedan Peter Wieselgren 1838 börjat sin kampanj för absolut avhållsamhet från alla spritdrycker. Hans blivande måg, Wilhelm Sjögren, skrev till Wieselgren, att Pontén härutinnan ej lät sig övertalas varken av Guds ord eller av de yppersta mäns skrifter. Som synes var bestämmelserna mycket liberala, men kändes nog så krävande för bönderna i Hultsjö. På den tiden lär ha funnits sådana som reste till krogen i kyrkans närhet redan på lördagen, möjligen bevistade gudstjänsten på söndagen om deras tillstånd så tillät. Sedan eftersläckte de så grundligt på krogen, att de först på tisdagen var i stånd att resa hem. Hur Johan än livet igenom bekämpade dryckenskapen övergav han aldrig sin åsikt, att brännvin kan brukas med sådan måtta att skada därav ej uppstår. Nykterhetssträvandena var en av tidens stora folkrörelser. En annan var de andliga väckelserna, som Johan mötte i sin prästtjänst och tvingades ta ställning till. Han insåg de goda följderna av denna väckelserörelse i det att många slutat supa, svära och gå på "lekstugor". Men det hade vållat mycken oro, bekymmer och förargelse i församlingarna genom olikheter i läran, bortlöpande till andra kyrkor, olovliga sammankomster och förakt för de egna prästerna. Johan redovisade i sina skrifter tankar och erfarenheter, som vuxit fram under hans iakttagelser av väckelserörelserna. Han fruktade ett sönderbrytande av den svenska enhetskyrkan, som den omfattande väckelsen kunde få till följd. Som botemedel rekommenderade han en fördjupad kristendomskunskap och utgav även en katekes i detta syfte. Han var icke nöjd med utantill kunskap utan eftersträvade en verklig förståelse av den kristna läran med tonvikten lagd på Guds kärlek och förlåtelse, ej på straff och helvete. Johan sökte 1836 Korsberga, ett något större pastorat: "för att slippa dö med obetalda skulder", som han uttryckte saken. Då hade han varit 36 år i Hultsjö pastorat, därav 12 år som ämbetsbiträde åt sin far, 13 år som komminister i Hjärtlanda och 11 år som kyrkoherde i pastoratet. Vid 60 års ålder flyttade han alltså till Korsberga, där han var präst i 20 år, fram till sin död. I Hultsjö var den väsentliga lönen enligt tionde, 60 tunnor korn per år, vilket då var värt 7 à 8 kronor per tunna. Johan tog sin uppgift som präst på fullt allvar och fann sig väl tillrätta med den prästerliga gärningen, men han kände under de första åren besvikelse över att ej få ägna sig åt naturvetenskapen och längtade tillbaka till denna uppgift. På alla lediga stunder, som prästämbetet gav honom under åren, fortsatte han med sina medicinska studier. Han ökade sina naturalhistoriska samlingar och ägde ett herbarium på 4000 fanerogamer och en mängd kryptogamer samt en hel sal med uppstoppade däggdjur och fåglar, ej så få amfibier och fiskar samt nära 4000 insekter. Han var en framstående medlem i ett botaniskt sällskap, som bildats bland stiftets präster. Resultatet av sina forskningar framlade han i brevväxling med professor Thunberg, sin forne lärare. Johan gav ut två delar av Svensk Fauna, som behandlade läran om insekterna och deras ordningar. Han hade för avsikt att ge ut ytterligare delar, men mer än så blev det inte. Vid Johans bortgång förelåg däremot i manuskript "Beskrivning om de svenska spindlarna" samt en "Fauna Smolandica". Johans intresse kom mer och mer att inrikta sig på läkarvetenskapen, troligen för att han snart nog märkte att han därigenom kunde vara sina medmänniskor till tjänst. Det var flera mil till både apotek och stationerad läkare och befolkningens fattigdom hindrade alla utgifter på läkarvård. Johan kunde ej låta bli att "åtaga sig" de sjuka människor han stötte på. Han ökade sitt medicinska vetande och rådfrågade vid svårare sjukdomsfall kunniga läkare. För att skaffa billiga mediciner samlade han och odlade själv örter med läkande egenskaper och tillredde mediciner. Sina egna anmärkningsvärda rön meddelade han till Kungl. Sundhetskollegium, den tidens motsvarighet till Socialstyrelsen, som uppmuntrade honom att fortsätta. Han fick vid biskopsvisitation erkännande ord för att han "såsom erfaren läkare med själavården förenar vården av de sjuka och sina åhörare läkemedel tillhandahåller, varför särskilt sockenapotek är överflödigt". Johan söktes av sjuka från när och fjärran, framför allt av fattiga, som ej hade råd att betala dryga arvoden. Särskilt ägnade han sig åt vården av de sinnessjuka, som på denna tid hade det bedrövligt. De ansågs nästan som brottslingar och att de med hugg och slag borde tvingas bort från sina vanföreställningar. Johan blev en pionjär inom sinnessjukvården genom sin humana syn på behandlingsmetoderna. Hans skrifter i ämnet åtnjöt stort anseende hos fackmännen. Ofta fann Johan sinnessjuka, som enligt gammal sed hölls gömda i någon kammare i huset eller i kalvkätte i ladugården. Man skämdes för de sjuka, då det ansågs skamligt att ha dessa sjukdomar. Få blev omhändertagna på dåtida sinnessjukhus, som i sanning ej var några humana inrättningar. Hans behandling av de sjuka inleddes med att han försökte förvärva deras vänskap, aktning och tillgivenhet. Genom samtal försökte han ta reda på arten av sjukdomen och föra den sjuka tankevärlden tillrätta. Genom "tokroliga" tillställningar försökte han stundom skingra deras tunga tankar och med musik och allvarliga samtal leda deras tankeliv in på sundare banor. Han ansåg det också mycket viktigt för de sjuka med förståndig diet, motion och arbete samt med lämpligt sällskap och deltagande i friska människors arbetsliv. Läkemedlen han använde var egenhändigt tillredda örtmediciner. Han avvisade med skärpa bruket att binda de oregerliga. Endast i 7 fall av 500 säger han sig en tid ha varit tvungen att använda tvångströja. Däremot säger han sig ha löst många som kommit bundna till honom. Även de oregerliga lät han vara fria men med säker vakt både dag och natt. De sinnessjuka var icke hjälpta med enstaka besök. De behövde kontinuerlig vård. Många av dem fick bo i prästgården och denna påminde snart om ett sinnessjukhus. När han 1837 flyttade till Korsberga, kom han på idén att även placera ut sinnessjuka i lämpliga församlingsbors hem och där hålla tillsyn över dem. Fyra år senare kunde han skriva att han då haft nära 500 sinnessjuka under sin vård. 1841 gav han ut "Uppgift på använda läkemedel, vård och behandling för sinnessjuka och galna människor". Långt senare kom skriften "Till allmänheten, rörande sinnessvaga menniskor". Han kunde även införa annonser i tidningarna med anvisningar om botandet av sjukdomar. Under 1840-talets början härjade i Småland en epidemisk, religiös-extatisk sjukdom, kallad predikosjukan, som tilldrog sig mycken uppmärksamhet, både från myndigheternas och läkarnas sida. Sjukdomen beskrivs av Johan i skriften "Om predikosjukan i Småland", utgiven 1843. Han ansåg att den fysiska orsaken var att söka i den skämda , med giftiga ogräsfrön uppblandade säd, som allmogen bakade sitt bröd av under blötåren 1840-1841. När man sållat från den rena säden till försäljning, återstod en spillsäd, som var rikligt uppblandad med frön av dårrepet och mjöldryga samt "yrsäd", en röd svamp i axen. Av detta bakade allmogen sitt eget bröd. De våldsamma kramper och muskelsammandragningar som kännetecknade de av predikosjukan angripna, orsakades enligt hans åsikt av mjöldrygan och dårrepet. Hans åsikter blev emotsagda, inte minst från "läsarhåll" (frireligiös rörelse). Undersökningar under 1950-talet i Frankrike, där sjukdomen uppträdde, ger emellertid belägg för att hans uppfattning var riktig. Johan mötte stor och tacksam tillgivenhet från alla dem, som han hjälpte. Av församlingsborna betraktades han som en far och hans förmåga att bota sjuka människor var känd i vida bygder. Berättelser om hans otroliga handlag med sinnessjuka personer levde länge kvar. Elin Wägner besökte på 1930-talet Johans sondöttrar i Österkorsberga under sina förstudier till boken "1000 år i Småland". Hon tecknade då upp släkttraditioner om Johans förmåga att ta hand om sinnessjuka och berättar om dem i sin bok. Det kunde gå till på följande sätt: "Vid förstubron framför den gamla prästgården stannade bondskjutsarna med de våldsamma sinnessjuka, som var bundna med rep och kedjor. Då kom prosten Pontén ut, satte sig på flakvagnen, fångade och behöll den sjukes blick. Efter en stund sa han: Nu kan ni lösa honom - Nej goa prosten, det töre vi inte, för då slår han ihjel oss. - Lossa bojorna säger jag, befallde prosten på nytt. Och det befinnes då att den sjuke är from som ett lamm, tämjd av läkarens blick, lugnad av den kraft som utstrålade från hans väsen." Ofta var prosten ute på resor till församlingsborna och stannade stundom långt utanför socknens gränser. Johan älskade fartens tjusning, hans hästar fick trava på, så farten mest påminde om en skenfärd. Med på resorna fördes kyrkans handbok och läkeboken, sockenbudstyget (för nattvard) och ådersnäpparen, bibeln och husapoteket. Det var läkaren-prästen, som var ute för att ge bot åt hela människan, både åt kropp, själ och ande. Han medförde också sitt skrivschatull med bläckhorn, penna, vaxstapel och sandflaska att läska med. Kanske medfördes också reseschatullet av mahogny med två kristallflaskor och ett utrymme mellan dem. Troligen förvarades nattvardsvinet i den ena och den andra var möjligen fylld med den världsliga alkoholen. Johan var aldrig absolutist, även om han var mycket måttlig i bruket av starka drycker. Under de långa resorna med hästskjuts i kyla och ruskväder kunde det nog vara behövligt med något, som gav värme åt en utkyld prostakropp. Reseschatullet hade troligen tillverkats av orgelbyggaren Johan Magnusson i Nässja, som bodde granne med prosten Wilhelm Sjögren i Åsheda. Han anses även ha målat porträtten av Johan. Förutom de nämna skrifterna utgav Johan "Läkebok eller anvisning till de mest enkla och minst kostsamma läkemedel", "Flora eller örtabok för allmänheten såsom bihang till läkeboken" samt "Bibelförklaring över de tre första kapitlen av Första Mosebok" och "Grundfrågor vid förklarande av vår kristendomskatekes". Det var livligt i Johans prästgård. Dit kom församlingsborna i många angelägenheter, sjuka sökte sig dit, ofta långväga ifrån och de många vännerna var alltid välkomna. Prosten tog emot med gammaldags sirlighet och vänlighet, gjorde sig väl underrättad om de besökandes ärenden och hjälpte dem efter bästa förmåga tillrätta. Men vid första lägliga tillfälle drog han sig tillbaka till sitt arbetsrum, överlämnade bestyren med den gästfria undfägnaden åt sin kära hustru Christinas kunniga handläggning. "Nej, jag får nog lov att se till min eld" var vintertid den förevändning, som han brukade till ursäkt för sitt avvikande. Han trivdes allra bäst i sitt kära arbetsrum, där väggarna var behängda med planscher av människokroppen, av djur och växter. Under arbetet rökte han sin kära långpipa, vars huvud gled fram och tillbaka på det av skrivsand beströdda arbetsbordet och därför så småningom nöttes upp i botten. Sådana uppnötta piphuvuden lär man efter hans död ha funnit en hel hög av. Pipan följde honom även när han gick till kyrkan. En tidigare konfirmand har berättat i sina ungdomsminnen: "Prosten kom gående vägen från prästgården till kyrkan med pipan i handen, hälsade på sina utanför kyrkan församlade sockenbor, vilkas namn och hemförhållanden han väl kände och noga efterfrågade. Därefter vandrade han i spetsen för sockenborna in i kyrkan till gudstjänsten, alltjämt med långpipan i handen." Johan har av sonen Gustaf och även i andra samtida vittnesbörd skildrats som en blid, stilla och känslig man med ett ljust lynne, öppen och tillgänglig för sina medmänniskor. Han kunde konsten att koppla av från sällskapslivet och fann anledningar att dra sig tillbaka till sin studerkammare, en av förklaringarna till att han orkade med så mycket arbete, som han gjorde. En annan förklaring är att hans hustru Christina svarade för de angelägna frågorna om "ekonomin, det praktiska och gossarnas skolgång", så far kunde få tid och ro för sin livsuppgift. "Far var vetenskapsman och fick ej betungas av barnuppfostran". Prostens arbete vördades och beundrades av Christina, vilken därför villigt påtog sig ordnandet med hemmets behov och gossarnas skolgång. Denna tid hade prästerna och deras änkor en prekär ekonomisk ställning. Även framstående intellektuella hade en ringa ekonomisk vinning av sin gärning. Kulturen i landet bars av människor, som oegennyttigt arbetade för sina ideal. Många gånger har kvinnan bakom skapat möjligheter för maken och barnen att utföra sina livsgärningar. Hemlivet var sällsynt lyckligt, trots knapphet på jordiska tillgångar. Makarna fick fem till vuxen ålder komna barn, alla födda i Hultsjö. Tre barn avled i späd ålder. Sönerna ville gå i fars fotspår och bli läkare och präster, men det var svårt att få medel till studierna. Dock lyckades de att sända alla till högre studier, som påbörjades i Växjö. När barnen vuxit upp och var hemma kunde det hända att fem präster Pontén tjänstgjorde vid gudstjänsten i sockenkyrkan. Alla barnen var gladlynta med sinne för humor, så det blev skratt och glädje utan ände. Johan trivdes väl och gladde sig hjärtligen i familjekretsen. Mot slutet av sin levnad fick Johan uppleva att den gamla kyrkan i Korsberga revs och han fick vara med att lägga grundstenen till den nya kyrkan, men dog före dess invigning. Johan avled 1857 09 23 i Korsberga och ligger tillsammans med Christina begravd på Korsberga kyrkogård. Hon överlevde sin make i 13 år och dog 1870 05 25 i sitt 87-de år i sonen Daniel Gustafs hem, där hon vårdats av dottern Johanna. Christina var under de sista åren helt blind. Johans drivkraft i livet var kärleken till nästan och han efterlämnade minnet, ej blott av en begåvad och lärd, utan också av en sällsynt dugande, verksam och självuppoffrande församlingsherde. Han kunde utföra sitt värv tack vare Christina, som vare en klok, driftig och uppoffrande hustru. Johan efterträddes i Korsberga av sin son Daniel Gustaf. Johan och Eva fick fem barn samt Johan och Christina åtta barn. Från "slkkten Pontén" av Birgitta PonténGifte och barn
Eva Maria Kallström. Ansedel Född 1780-01-09.
Död 1808-07-06 i Hultsjö (F).
Begravd i Gamla Kyrkogården, Hultsjö (F).
Gift 1800-02-16

  Carl Johan Pontén. Ansedel Född 1801-01-26.
Död 1802.

  Peter Carl Pontén. Ansedel Kyrkoherde.
Född 1802-09-19 i Hjärtlanda (F).
Död 1857-05-23 i Skatelöv (G).

  Rebecca Wilhelmina Pontén. Ansedel Född 1804-01-12.
Död 1867.

  Johan Anton Pontén. Ansedel Kyrkoherde.
Född 1805-01-15 i Hultsjö (F).
Död 1882-12-29.

  Anders Samuel Pontén. Ansedel Född 1806-01-29.
Död 1806.

  Maria Ulrika Pontén. Ansedel Född 1808-06-30.
Död 1892-01-11.

Christina Catarina Wetterling. Ansedel Född 1784-01-28 i Nottebäck (G).
Död 1870-05-25.
Gift 1810-10-02

  Reinhold Pontén. Ansedel Född 1810.
Död 1811.

  Jonas Otto Pontén. Ansedel Född 1813-10-11 i Bergagård, Hultsjö (F).
Död 1887.

  Frans Fabian Pontén. Ansedel Född 1815-11-16.
Död 1816-04-05.

  Daniel Gustaf Pontén. Ansedel Prost.
Född 1817-03-08 i Hultsjö (F).
Död 1890-06-29 i Korsberga (F).
Begravd 1890-07-07 i Korsberga (F).

  Hilda Christina Pontén. Ansedel Född 1820-07-15.
Död 1901.
Begravd i Åseda (G).

  Samuel Benjamin Pontén. Ansedel kyrkoherde i Österåker.
Född 1823-05-13 i Bergagård, Hultsjö (F).
Död 1905.

  Johanna Lovisa Pontén. Ansedel Född 1825-04-13.
Död 1874-05-31.

  Frans Emanuel Pontén. Ansedel Född 1829-03-25.
Död 1829.


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2010-03-24 med hjälp av Disgen version 8.2.